Nevíte si rady? Volejte 596 964 151

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti LANOCEL spol. s r.o. platné pro podnikatele

1. Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) blíže upravují závazkové vztahy mezi prodávajícím obchodní společností LANOCEL spol. s r.o., IČ 623 03 864, sídlem Nad Porubkou 2213/29, 708 00 Ostrava - Poruba, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 7520 (dále jen „Prodávající“), a kupujícími vznikající z uzavřených kupních smluv na prodej zboží v rámci podnikatelské činnosti Prodávajícího.

1.2.      Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na závazkové vztahy uzavřené mezi podnikateli při prodeji zboží a neuplatní se, pokud je kupujícím spotřebitel.

2. Uživatelský účet

2.1.     Kupující má možnost požádat o registraci do uživatelského rozhraní na webových stránkách Prodávajícího. K podání žádosti o registraci dochází vyplněním a odesláním povinných údajů v příslušném formuláři dostupném na webových stránkách Prodávajícího. Kupující je povinen vždy uvádět správné a pravdivé údaje.

2.2.     Prodávající po obdržení žádosti o registraci do uživatelského rozhraní zkontroluje zaslané údaje a vytvoří uživatelský účet. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vytvořit uživatelský účet, pokud jsou v žádosti uvedeny nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo je žadatel v postavení konkurenta vůči prodávajícímu nebo zaměstnancem konkurenta. Prodávající při odmítnutí vytvoření uživatelského účtu zašle kupujícímu prostřednictvím emailové zprávy informaci, z jakého důvodu bylo vytvoření účtu odmítnuto.

2.3.      Kupující je povinen při změnách údajů své údaje v uživatelském účtu aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené v uživatelském účtu za správné a pravdivé.

2.4.      Z uživatelského účtu může kupující poptávat a objednávat zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek Prodávajícího.

2.5.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit přístup k uživatelskému účtu třetím osobám. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do uživatelského účtu. Pokud kupující svou povinnost poruší, nenese Prodávající odpovědnost za následky porušení této povinnosti.

2.6.      Prodávající uživatelský účet zruší, pokud kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. Prodávající může uživatelský účet zrušit též v případě, že kupující nevyužil svůj účet déle než 12 měsíců.

2.7.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet může být nedostupný v době výpadku webových stránek Prodávajícího v souvislosti s údržbou hardwarového nebo softwarového vybavení Prodávajícího.

3. Uzavření smlouvy 

3.1.      Veškeré informace o výrobcích umístěných na webových stránkách Prodávajícího jsou pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění, se nepoužije.

3.2.      Na základě nezávazné poptávky kupujícího sdělí Prodávající písemně, elektronicky nebo telefonicky kupujícímu konkrétní cenu nabízených produktů a zboží, ze kterého kupující vytvoří svou objednávku.

3.3.      Smluvní vztah mezi Prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky  kupujícího telefonicky, emailem nebo písemně nebo splněním objednávky Prodávajícím.

3.4.      Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, ale je protinávrhem, který musí druhá strana odsouhlasit.

4. Objednávka zboží

4.1.      Objednávka na zboží nabízené Prodávajícím musí být kupujícím učiněna v písemné podobě, prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

4.2.      Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto údaje:

            a)         obchodní firmu, IČ, DIČ a sídlo kupujícího,

            b)         jméno a přijímení, telefon a email osoby oprávněné jednat za kupujícího v souvislosti s objednávkou zboží,

            c)         druh objednávaného zboží a jeho množství dle zaslané ceny nabízeného zboží,

            d)         způsob, místo a čas dodání,

            e)         email a telefonní číslo

4.3.      Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího v případě, že ke dni vystavení objednávky má kupující u Prodávajícího neuhrazené splatné závazky.

                                 5. Čas, místo a způsob plnění

5.1.      Čas plnění je sjednán ve prospěch prodávajícího. 

5.2.      Není-li stanoveno jinak, je místem plnění sídlo prodávajícího na adrese Nad Porubkou 2213/29, 708 00 Ostrava - Poruba.

5.3.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7.     V případě, že kupující neodebere zboží ve sjednaném termínu plnění, vzniká prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny zboží ujednané v kupní smlouvě za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s odběrem zboží delšího 10 dnů je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.8.      Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo od přepravce. 

5.9.      Spolu se zbožím se prodávající zavazuje předat kupujícímu doklady, které jsou nezbytné k nakládání se zbožím. 

  6. Vlastnosti a jakost předmětu koupě

6.1.      Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v jakosti a s vlastnostmi sjednanými v kupní smlouvě, a to v souladu s technickými normami specifikovanými v kupní smlouvě, jinak v jakosti obvyklé.

6.2.      Zboží bude kupujícímu předáno ve stavu způsobilém pro přepravu zboží z místa plnění.

7. Práva z vadného plnění

7.1.      Právo kupujícího z vadného plnění zakládají pouze vady, které má věc při přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. 

7.2.      Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží vzniklé nesprávnou manipulací se zbožím, použitím zboží k nevhodnému účelu, stavem technického zařízení kupujícího, nepřesnou specifikací zboží v objednávce a v kupní smlouvě. Návody k použití produktů poskytovaných Prodávajícím jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího www.lanocel.cz nebo byly přiloženy k objednanému zboží při předání.

7.3.      Zjevné vady zboží je kupující povinen vytknout Prodávajícímu písemně neprodleně po převzetí zboží, jinak vznikne prodávajícímu právo namítnout opožděné oznámení vady ve smyslu ust. § 2112 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4.    Skryté vady zboží je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců ode dne převzetí předmětu koupě, jinak vznikne prodávajícímu právo namítnout opožděné oznámení vady ve smyslu ust. § 2112 odst. 2 občanského zákoníku.

7.5.    Veškeré reklamace vad musí být učiněny písemně a musí obsahovat identifikační údaje reklamovaného zboží a popis vady, případně jejích projevů. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu přístup k reklamovanému zboží za účelem prověření oprávněnosti uplatněného práva z vadného plnění. 

7.6.      Prodávající se zavazuje do 30 dnů od doručení oznámení vady sdělit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává.

8. Kupní cena a její splatnost

8.1.    Veškeré ceny produktů uvedené na webových stránkách Prodávajícího jsou cenami orientačními a informativními a kupujícímu je vždy aktuální a konkrétní cena produktů a zboží zaslána na základě nezávazné poptávky kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

8.2.    Konečná výše ceny za poskytnuté produkty a zboží je stanovena v potvrzení objednávky.

8.3.    Obvyklá splatnost kupní ceny mezi stranami je 14 dní od vystavení daňového dokladu - faktury Prodávajícím.

8.4.    Prodávající je povinen vystavit daňový doklad - fakturu nejpozději do 14 dnů od dodání zboží kupujícímu a předat neprodleně po vystavení kupujícímu osobně, prostřednictvím poštovní přepravy nebo emailem.

8.5.   V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží vzniká prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží delšího 30 dnů vzniká prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy. 

8.6.    V případě, že kupující nemá uhrazeny všechny splatné závazky vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn pozastavit další plnění svých povinností; prodávající se v takovém případě nemůže dostat do prodlení s dodáním zboží. Zboží bude dodáno po zaplacení všech dluhů kupujícího vůči Prodávajícímu.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.    Zásady zpracování osobních údajů a další informace jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.  Smluvní pokuty dle VOP jsou splatné do 10 dnů ode dne jejich vyúčtování oprávněnou stranou závazkového vztahu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.

10.2.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží.

10.3.  Ve všech záležitostech těmito obchodními podmínkami nebo příslušnou kupní smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Smluvní ujednání mají přednost před ustanoveními těchto VOP a právních předpisů, která nemají donucovací povahu. Ustanovení těchto VOP mají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucovací povahu, stejně jako obchodními zvyklostmi. Prodávající a kupující ujednávají, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucovací povahu, mají přednost před obchodními zvyklostmi. 

10.4.  Spory ze závazkových vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

10.5.  Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavřené po 25. 5. 2018, jsou nezbytnou součástí kupní smlouvy a jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího www.lanocel.cz.


 

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti LANOCEL spol. s r.o. pro spotřebitel

1. Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) blíže upravují závazkové vztahy mezi prodávajícím obchodní společností LANOCEL spol. s r.o., IČ 623 03 864, sídlem Nad Porubkou 2213/29, 708 00 Ostrava - Poruba, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 7520 (dále jen „Prodávající“), a kupujícími vznikající z uzavřených kupních smluv na prodej zboží v rámci podnikatelské činnosti Prodávajícího.

1.2.   Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na závazkové vztahy uzavřené mezi Prodávajícím a kupujícími, kteří jsou spotřebiteli při prodeji zboží a neuplatní se, pokud je kupujícím právnická osoba či osoba, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel.

2. Uživatelský účet

2.1.   Kupující má možnost požádat o registraci do uživatelského rozhraní na webových stránkách Prodávajícího. K podání žádosti o registraci dochází vyplněním a odesláním povinných údajů v příslušném formuláři dostupném na webových stránkách Prodávajícího. Kupující je povinen vždy uvádět správné a pravdivé údaje.

2.2.   Prodávající po obdržení žádosti o registraci do uživatelského rozhraní zkontroluje zaslané údaje a vytvoří uživatelský účet. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vytvořit uživatelský účet, pokud jsou v žádosti uvedeny nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo je žadatel v postavení konkurenta vůči prodávajícímu nebo zaměstnancem konkurenta. Prodávající při odmítnutí vytvoření uživatelského účtu zašle kupujícímu prostřednictvím emailové zprávy informaci, z jakého důvodu bylo vytvoření účtu odmítnuto.

2.3.    Kupující je povinen při změnách údajů své údaje v uživatelském účtu aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené v uživatelském účtu za správné a pravdivé.

2.4.    Z uživatelského účtu může kupující poptávat a objednávat zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek Prodávajícího.

2.5.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit přístup k uživatelskému účtu třetím osobám. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do uživatelského účtu. Pokud kupující svou povinnost poruší, nenese Prodávající odpovědnost za následky porušení této povinnosti.

2.6.    Prodávající uživatelský účet zruší, pokud kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. Prodávající může uživatelský účet zrušit též v případě, že kupující nevyužil svůj účet déle než 12 měsíců.

2.7.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet může být nedostupný v době výpadku webových stránek Prodávajícího v souvislosti s údržbou hardwarového nebo softwarového vybavení Prodávajícího.

3. Uzavření smlouvy 

3.1.    Veškeré informace o výrobcích umístěných na webových stránkách Prodávajícího jsou pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění, se nepoužije.

3.2.    Na základě nezávazné poptávky kupujícího sdělí Prodávající písemně, elektronicky nebo telefonicky kupujícímu konkrétní cenu nabízených produktů a zboží, ze kterého kupující vytvoří svou objednávku.

3.3.    Smluvní vztah mezi Prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky  kupujícího telefonicky, emailem nebo písemně nebo splněním objednávky Prodávajícím.

3.4.    Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, ale je protinávrhem, který musí druhá strana odsouhlasit.

3.5.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3.6.    Před zasláním objednávky Prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

4. Objednávka zboží

4.1.    Objednávka na zboží nabízené Prodávajícím musí být kupujícím učiněna v písemné podobě, prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

4.2.    Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto údaje:

          a)         jméno a přijímení, adresu, telefon a email,

          c)         druh objednávaného zboží a jeho množství dle zaslané ceny nabízeného zboží,

          d)         způsob a místo dodání.

4.3.    Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího v případě, že ke dni vystavení objednávky má kupující u Prodávajícího neuhrazené splatné závazky.

5. Místo a způsob plnění

5.1.    Zboží je doručováno kupujícímu na základě jeho objednávky nebo si jej kupující může vyzvednout v sídle Prodávajícího osobně. Jakmile bude zboží připraveno k předání, Prodávající informuje kupujícího.

5.2.    Prodávající dodá zboží nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud není u zboží uvedena jiná lhůta.

5.3.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7.   Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo od přepravce. 

5.8.    Spolu se zbožím se prodávající zavazuje předat kupujícímu doklady, které jsou nezbytné k nakládání se zbožím.

6. Vlastnosti a jakost předmětu koupě

6.1.    Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v jakosti a s vlastnostmi sjednanými v kupní smlouvě, a to v souladu s technickými normami specifikovanými v kupní smlouvě, jinak v jakosti obvyklé.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud byla kupní smlouva uzavřena některým z komunikačních prostředků na dálku, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě písemně nebo v elektronické podobě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího lanocel@lanocel.cz.

7.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající si vyhrazuje právo na vrácení přijatých peněžních prostředků do doby, kdy kupující zboží vrátí.

7.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6.   V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. Práva z vadného plnění

8.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady, že má zboží vlastnost, které si strany ujednaly, zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo se zboží tohoto druhu obvykle používá.

8.2.   Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží vzniklé nesprávnou manipulací se zbožím, použitím zboží k nevhodnému účelu, stavem technického zařízení kupujícího, nepřesnou specifikací zboží v objednávce a v kupní smlouvě, na opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Návody k použití produktů poskytovaných Prodávajícím jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího www.lanocel.cz nebo byly přiloženy k objednanému zboží při předání.

8.3.    Zjevné vady zboží je kupující povinen vytknout Prodávajícímu písemně neprodleně po převzetí zboží, jinak vznikne prodávajícímu právo namítnout opožděné oznámení vady ve smyslu ust. § 2112 odst. 2 občanského zákoníku.

8.4.    Skryté vady zboží je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

8.5.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců ode dne převzetí předmětu koupě.

8.6.   Veškeré reklamace vad musí být učiněny v sídle Prodávajícího nebo písemně a musí obsahovat identifikační údaje reklamovaného zboží a popis vady, případně jejích projevů. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu přístup k reklamovanému zboží za účelem prověření oprávněnosti uplatněného práva z vadného plnění. 

8.7.     Prodávající se zavazuje do 30 dnů od doručení oznámení vady sdělit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává.

8.8.     V případě, že prodávající uzná reklamaci jako důvodnou, zavazuje se odstranit vadu do 30 dní od obdržení reklamované věci.

9. Kupní cena a její splatnost

9.1.   Veškeré ceny produktů uvedené na webových stránkách Prodávajícího jsou cenami orientačními a informativními a kupujícímu je vždy aktuální a konkrétní cena produktů a zboží zaslána na základě nezávazné poptávky kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

9.2.     Konečná výše ceny za poskytnuté produkty a zboží je stanovena v objednávce. V objednávce je rovněž uvedena cena za dopravu zboží.

9.3.     Kupujícímu bude vystaven daňový doklad - faktura po úplné úhradě kupní ceny a zaslán na emailovou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem DPH a veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH.

9.4.     Splatnost kupní ceny je při převzetí zboží kupujícím. 

9.5.     Náklady na komunikační prostředky na dálku při uzavírání smlouvy se neliší od základní sazby.

10. Ochrana osobních údajů

10.1.   Zásady zpracování osobních údajů a další informace jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží.

11.2.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha. Více informací  je dostupných na www.coi.cz.

11.3.   Ve všech záležitostech těmito obchodními podmínkami nebo příslušnou kupní smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Smluvní ujednání mají přednost před ustanoveními těchto VOP a právních předpisů, která nemají donucovací povahu. Ustanovení těchto VOP mají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucovací povahu, stejně jako obchodními zvyklostmi. Prodávající a kupující ujednávají, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucovací povahu, mají přednost před obchodními zvyklostmi. 

11.4.   Spory ze závazkových vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

11.5.   Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavřené po 25. 5. 2018, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího www.lanocel.cz.

Copyright © 2020 LANOCEL spol. s r.o.